Handy Sony Ericsson K750i Schwarz Ohne Branding Ohne Simlock

Konkrete Information zum Handy:

Handy Sony Ericsson K750i Schwarz Ohne Branding Ohne

Technische Information zum Handy:

Handy Sony Ericsson K750i Schwarz Ohne Branding Ohne

  • schwarz
  • mit 64 MB Speicherkarte
  • Kamera
  • USB

amazon logo

Online-Konmmentare zum Handy:

Handy Sony Ericsson K750i Schwarz Ohne Branding Ohne